Urządzenia do manipulacji kontenerami

Szkolenia z obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami

Zdobądź uprawnienia

Nasze szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do samodzielnej pracy jako operator urządzeń do manipulacji konterami oraz zdania egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego.
Urządzenia do manipulacji kontenerami – kategorie uprawnień:
 • IK –  urządzenia do manipulacji kontenerami przy pracach przeładunkowych
Termin ważności uprawnień – bezterminowe
Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej uzyskanej podczas szkolenia obejmuje:
 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie obsługi urządzeń.
 2. Rodzaje urządzeń transportu bliskiego objęte zakresem uprawnienia.
 3. Udźwig (charakterystyka udźwigu).
 4. Pojęcie stateczności urządzenia.
 5. Budowa urządzeń.
 6. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 7. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne.
 8. Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 9. Niebezpieczne uszkodzenie / nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 10. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych i głębokich wykopów.
 11. Warunki bezpiecznej pracy przy obsłudze urządzeń.
Każdy kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia danej kategorii (ważne na terenie Polski oraz Unii Europejskiej).

Zapewniamy wsparcie i opiekę wykładowcy w trakcie trwania całego kursu oraz podczas egzaminu przed Komisją UDT.

Masz pytania? Chcesz zapisać się na kurs. Skontaktuj się z nami.