Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Polityka prywatności i pliki cookies

Dowiedz się w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jak wykorzystujemy pliki cookies do polepszenia korzystania i funkcjonalnosci strony WJ Szkolenia.

Klauzula informacyjna dla podmiotów korzystających z formularza dostępnego na stronie:  www.udt-szkolenia.com oraz dla podmiotów kontaktujących się w sprawie organizowanych szkoleń i zawierających umowy dotyczące szkoleń.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jolanta Dubrawska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: WJ Szkolenia Jolanta Dubrawska, ul. Morelowa 9 lok. 1, 62 – 052, Głuchowo, poczta Komorniki, NIP: 7831540323 (dalej zwana: Administratorem).

Dane do kontaktu:
WJ Szkolenia Jolanta Dubrawska, ul. Morelowa 9 lok. 1, 62 – 052, Głuchowo, poczta Komorniki
e-mail: wj@udt-szkolenia.com

II. Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z Administratorem umowy w zakresie szkolenia bądź podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
 • obsługi formularza kontaktowego złożonego za pośrednictwem strony: www.udt-szkolenia.com na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO*).
III. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj.: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi hostingowe, usługi IT,
 • innym podmiotom, uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania (np. Urzędowi Dozoru Technicznego).
IV. Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzane są do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.
Dane pozyskane w związku z obsługą formularza kontaktowego przetwarzane są do momentu zakończenia obsługi skierowanego formularza kontaktowego bądź wycofania zgody – w zależności od tego, która z tych sytuacji nastąpi jako pierwsza.

V. Prawa, jakie Państwu przysługują

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych
  Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych
  Macie Państwo prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
  Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać Administratorowi Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych
  Macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail:
e-mail: wj@udt-szkolenia.com
lub poprzez wysłanie żądania na adres: WJ Szkolenia Jolanta Dubrawska, ul. Morelowa 9 lok. 1, 62 – 052, Głuchowo, poczta Komorniki

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli nie podacie Państwo swoich danych Administrator nie będzie mógł zawrzeć umowy i jej wykonać, a co za tym idzie nie będzie możliwe świadczenie Państwu usług szkoleniowych.
Podanie przez Państwa danych w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi formularza kontaktowego złożonego za pośrednictwem strony: www.udt-szkolenia.com jest dobrowolne. Jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody na przetwarzanie danych w celu obsługi formularza kontaktowego, Administrator nie będzie mógł ustosunkować się do otrzymanego formularza kontaktowego.
* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2018 r.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jolanta Dubrawska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: WJ Szkolenia Jolanta Dubrawska, ul. Morelowa 9 lok. 1, 62 – 052, Głuchowo, poczta Komorniki, NIP: 7831540323 (dalej zwana: Administratorem).
Dane do kontaktu:
WJ Szkolenia Jolanta Dubrawska, ul. Morelowa 9 lok. 1, 62 – 052, Głuchowo, poczta Komorniki
e-mail: wj@udt-szkolenia.com

II. Cel i podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa pracodawcę z Administratorem umowy w zakresie szkolenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

III. Kategoria danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres stałego miejsca zamieszkania,
 • wykształcenie,
 • przebieg praktyki zawodowej,
 • miejsce pracy i adres pracodawcy,
 • zawód wykonywany,
 • posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne.
IV. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, tj.: podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi hostingowe, usługi IT,
 • innym podmiotom, uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do ich otrzymania (np. Urzędowi Dozoru Technicznego).
V. Okres przechowywania danych

Państwa dane przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zawartej z Państwa pracodawcą lub przedawnienia zobowiązań podatkowych.

VI. Prawa, jakie Państwu przysługują

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych
  Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych
  Macie Państwo prawo, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Administratorowi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać Administratorowi Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są Administratorowi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. prawo do przenoszenia danych
  Macie Państwo prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania pod adres e-mail: wj@udt-szkolenia.comlub poprzez wysłanie żądania na adres: WJ Szkolenia Jolanta Dubrawska, ul. Morelowa 9 lok. 1, 62 – 052, Głuchowo, poczta Komorniki
 8. Źródło pochodzenia danych
  Państwa dane zostały Administratorowi udostępnione przez Państwa pracodawcę.

* RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Data ostatniej aktualizacji: 12 października 2018 r.

Pliki cookies

 1. Witryna www.udt-szkolenia.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu internetowego, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach następuje za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy WJ Szkolenia Joanna Dubrawska-Szkolenia oraz jej partnerów w celu optymalizacji funkcjonowania strony www.udt-szkolenia.com
 5. W serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  *„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu (wp-settings-1, wp-settings-time-1)
  *„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu (Google Analytics)
  *„funkcjonalne” pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (redux_current_tab)
  *pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (_cfduid)
  *cookies w celu oznaczenia akceptacji polityki cookies (cookie_notice_accepted)
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.